dla rekrutujących

  Dokumenty obowiązujące:

      1.Wniosek o przyjęcie do bursy (wypełniony przez rodzica/prawnego opiekuna): 

          Do wniosku o przyjęcie do bursy należy dołączyć załączniki;

   Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych:

          - Oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci w rodzinie)- załącznik nr 1 /jeśli dotyczy/

          - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka- załącznik nr 2 /jeśli dotyczy/

          - Oświadczenie wskazujące szkołę do której chce dziecka uczęszczać- załącznik nr 3 /obowiązkowe/

          - Opinia pedagoga szkolnego potwierdzająca warunki bytowe kandydata i jego rodziny- załącznik nr 4 /obowiązkowe/

          - Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy - załącznik nr 5 /jeśli dotyczy/

          - Oświadczenie o odległości szkoły od miejsca zamieszkania załącznik nr 6 /obowiązkowe/