Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Opiekun; mgr Małgorzata Tarsa-Bielak

 

    Pracownia Pod Gargulcem

Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie znajdziemy go w sobie

Ralph Waldo Emerson

Pracownia Pod Gargulcem swoją działalność rozpoczęła w 2010 roku w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu. Obecnie posiada dobrze wyposażoną salę przeznaczoną do praktycznych ćwiczeń oraz działań artystycznych jak również zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży (Galeria pod Gargulcem).

Program pracowni plastycznej ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych ze sztuką a także realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych.

Zakres merytoryczny, charakter i formy zajęć dostosowane są do zainteresowań wychowanków, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb placówki i lokalnego środowiska. Treści programowe zostały ujęte w płaszczyznach działalności, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają.

Realizowane zadania maja charakter interdyscyplinarny obejmujący działania inspirująco-integrujące w zakresie sztuk pięknych. tj. malarstwo, rysunek, muzyka, film, teatr, edukacja medialna).

Zajęcia realizowane w ramach warsztatów pozwalają młodzieży uzyskać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstawowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa,
 • struktur i działań wizualnych: kompozycji, kształtowania form plastycznych, struktur i działań wizualnych w przestrzeni zamkniętej i otwartej,
 • działań intermedialnych i interdyscyplinarnych: działań i interwencji w przestrzeni artystycznej i społecznej, instalacji, performance, oprawy plastycznej widowisk, ekspozycji i wystaw,
 • projektowania graficznego: logo, plakat,
 • multimediów: grafiki i animacji komputerowej, kultury muzycznej i audialnej, realizacji wideo, realizacji filmowych,
 • wiedzy o sztuce: historii sztuki dawnej i nowoczesnej, głównych tendencji sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów,
 • działań artystyczno-edukacyjnych: metod działań twórczych, projektów artystyczno-edukacyjnych, interdyscyplinarnych artystycznych warsztatów twórczych.

Celem działań jest:

 • stworzenie możliwości indywidualnego traktowania wychowanka w grupie;
 • umożliwienie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy poszczególnymi utalentowanymi wychowankami;
 • zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.

W ramach działalności pracowni „Pod Gargulcem” realizowane są następujące formy zajęć:

 1. Warsztaty twórczy, indywidualne konsultacje - malarstwo, rysunek, rzeźba, sztuka mediów, realizacje filmowe.

Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa, udział w konkursach

Metody pracy:

 • podająca (pogadanka z wyjaśnieniem wątpliwości);
 • problemowa (dyskusje dydaktyczna, burza mózgu drama, metoda projektu, metoda plakatu);
 • praktyczna (ćwiczenia samodzielne z korektą instruktora);
 • metody eksponujące (wystawa, film, happening. , performansie)

Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania:

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczestnika,
 • pobudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej,
 • podnoszenie umiejętności praktycznych i manualnych młodzieży,
 • wprowadzenie wychowanków w aktywne uczestnictwo w kulturze,
 • oddziaływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę młodzieży,
 • rozwijanie szacunku do przejawów twórczości ludzkiej,
 • pomaganie młodzieży w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,
 • wykorzystanie technik plastycznych do rozmaitych działań (reportaż, album, kronika).

 

 1. „ Artystyczne środy „  - spotkania klubu sztuki  pod gargulcem

Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa,

Metody pracy:

 • podająca (pogadanka z wyjaśnieniem wątpliwości);
 • problemowa (dyskusje dydaktyczna, burza mózgu drama, metoda projektu,);
 • metody eksponujące (wystawa, film, happening, performance)

Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu zdolności krytycznego odbioru telewizyjnych i internetowych przekazów medialnych,
 • opanowanie przez uczestników umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, które pozwolą mu w przyszłości trwale i ze zrozumieniem współuczestniczyć w dobrach cywilizacji,
 • wdrożenie młodzieży w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności,
 • zwiększenie zainteresowania twórczością własną i sztuką profesjonalistów,
 • wyzwolenie u uczestników potrzeby wykorzystania swoich uzdolnień i zainteresowań do współtworzenia otaczającej rzeczywistości,
 • wzrost czytelnictwa wśród młodzieży,

Opis działania:

Młody człowiek musi stać się świadomym uczestnikiem procesów komunikacyjnych, a zatem nauczyć się odbierać i tworzyć wypowiedzi, a w odbieranych komunikatach wykorzystywać zawarte tam informacje. Do tego potrzebne jest, sprawne posługiwanie się ojczystym językiem w mowie i piśmie, a nade wszystko myślenie w języku. Wychowanek powinien opanować określony zbiór podstawowych umiejętności koniecznych do przeprowadzania analizy i interpretacji tekstów kultury, umiejętności, które pozwolą mu w przyszłości trwale i ze zrozumieniem współuczestniczyć w dobrach cywilizacji.

3 . Projekt artystyczno –edukacyjny „ Scena”

Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa

Metody pracy: metoda projektu

Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania:

 • wielokierunkowe pobudzanie rozwoju (emocjonalne, intelektualne i społeczne) poprzez zapewnienie uczestnikom projektu różnorodnego kontaktu ze sztuką;
 • terapeutyczne oddziaływanie na młodzież poprzez zindywidualizowaną pracę twórczą;
 • uaktywnienie i otwarcie się wychowanków (a w szczególności podopiecznego mającego problemy w kontaktach rówieśniczych i dydaktycznych);
 • rozładowanie napięć i świadome wyrażanie emocji z wykorzystaniem środków twórczych;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • integracja i współpraca w grupie rówieśniczej;

Opis działania:

Przedstawiony program zajęć muzyczno-teatralnych, kierowany jest do całej społeczności bursy. Zadania zaproponowane w programie pozwalają na realizację pasji wychowanków uzdolnionym muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie. Jednocześnie „wpisują” się w kalendarz  imprez okolicznościowych.

Głównym założeniem programu zajęć muzyczno-teatralnych jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań związanych z muzyką, tańcem, teatrem, filmem oraz dramą.

Realizacja programu przewiduje wykorzystanie w ćwiczeniach mediów: technologii informacyjno-komunikacyjnej, nagrań, projektów multimedialnych. W ramach przygotowań do występu, oprócz opracowania scenariusza, prowadzone są zajęcia z dykcji, ruchu scenicznego, czasami śpiewu. Wychowankowie przygotowują dekoracje, stanowią też obsługę techniczną (światła, nagłośnienie). Wykonują różnorodne ćwiczenia muzyczno-teatralne, będące zapowiedzią poszczególnych tematów (scenki tematyczne, opis przeżyć podczas, słuchania muzyki, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch).

 1. Konkurs „ projektanci bursy”

Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa,

Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych zachowań i wzorców,
 • uświadomienie wychowankom odpowiedzialności za pokoje mieszkalne,
 • motywowanie wychowanków do dbałości o swoje miejsce pracy, wypoczynku,
 • kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia,
 • stworzenie w pokojach klimatu i atmosfery sprzyjających nauce,
 • przestrzeganie podstawowych zasad utrzymywania czystości,
 • dbałość o estetykę pomieszczeń,
 • przeciwdziałanie niszczeniu mieniabursy.

Opis działania:

Realizowane zadania obejmują stałe kontrolowanie czystości pokoi. Czystość w pokojach sprawdzana codziennie przez dyżurującego wychowawcę zgodnie z regulaminem. Raz w miesiącu pokoje sprawdzane są zespołowo. Sprawdzany jest porządek i estetyka pokoju, użytkowość i funkcjonalność pomieszczenia, dekoracje stałe, ogólny porządek . Organizowane są dodatkowe zadania promujące wystrój pokoju (dekoracje okazjonalne np. związane ze świętami). Ocenie podlega ogólne wrażenie estetyczne, funkcjonalność, stopień zaangażowania wychowanków danego pokoju.

4.Wystawy indywidualne i zbiorowe w ramach młodzieżowej galerii „ pod gargulcem”.

Działalność wystawiennicza i edukacyjna obejmuje stałą ekspozycje prac plastycznych wychowanków i zaplecze wystawiennicze do prezentacji osiągnięć młodzieży na  wystawach zmiennych.

 1. Przedmiotem działalności jest:
 • organizacja wystaw indywidualnych i zbiorowych,
 • organizacja wystaw dokumentalnych i biograficznych.
 • Formy pracy: indywidualna ,zbiorowa.

Metody pracy: eksponująca, ćwiczeniowa (przygotowanie wystawy).

Cele:

 • prezentacja prac młodzieży oraz osiągnięć w zakresie sztuk pięknych. malarstwo, rysunek, fotografia, w tym sztuki multimedialne,
 • stworzenie warunków do dyskusji i integracji różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz odbiorców w różnym wieku,
 • dawanie uczestników satysfakcji z przekraczania ich dotychczasowych dokonań.

W ramach w/w działań na przełomie kwietnia i maja organizowany jest Przegląd Dorobku Artystycznego Bursy Szkolnej w Starym Sączu, obejmujący koncert laureatów, wystawę wytworów plastycznych uczestników warsztatów oraz wręczenie Statuetek „Gargulca” za działalność twórczą w internacie na dany rok szkolny.

Wychowankowie mają także możliwość uczestnictwa w  do rozlicznych konkursów organizowanych w placówce i w instytucjach kulturalno-oświatowych z terenu województwa małopolskiego.