dla rekrutujących

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO BURSY

 

 I. Terminy rekrutacji:

 1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 16.05 do 26.07.2022 r., w tym:
 • składanie dokumentów:  od 16.05 do 12.07.2022 r. (brak wymaganej dokumentacji wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego).
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 19.07.2022 r.
 1. Potwierdzenie woli zamieszkania w bursie: od 19.07 do 23.07.2022 r., w tym:
 • przedłożenie zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły (brak zaświadczenia o przyjęciu do szkoły wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego).
 • uiszczenie zaliczki za zakwaterowanie: od 19.07 do 23.07.2022 r. na nr konta bankowego:
  19 1050 1722 1000 0090 3190 1722. W treści przelewu proszę wpisać: opłata za IX 2022 r. za zakwaterowanie syna/córki – wpisać imię i nazwisko. Kwota będzie podana w lipcu br. Brak wpłaty wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26. 07.2022 r. godz. 12.00.
 1. Podpisanie umowy z rodzicami wychowanków przyjętych do bursy w dniach od 23.08 do 26.08.2022 r. w biurze w godz. od 8.00-14.00
 2. Termin postępowania uzupełniającego: od 16.08 do 25.08.2022 r., w tym:
 • składanie dokumentów: od 16.08 do 18.08.2022 r. w godz. od 8.00-14.00 w biurze.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 2508.2022 r.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 26.08.2022 r.

 II  Dokumenty obowiązujące:

      1. Wniosek o przyjęcie do bursy (wypełniony przez rodzica/prawnego opiekuna): od 16.05 do 12.07.2022 r.

          Do wniosku o przyjęcie do bursy należy dołączyć:

          - Oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci w rodzinie).

          - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

           - Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy.

 • Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły średniej: od 19.07 do 23.07.2022 r.
 • Umowa : od 23.08 do 26.08.2022 r. w biurze bursy od godz.8.00-14.00

 III   Kryteria rekrutacji:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata – 1 punkt.
 2. Niepełnosprawność kandydata – 1 punkt.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów kandydata – 1 punkt.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów kandydata – 1 punkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 punkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 punkt.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 punkt.
 8. Uczniowie przyjęci do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki (Zespół Szkół w Starym Sączu, Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu) – 5 punktów.
 9. Deklarowany czas pobytu dziecka w bursie wynosi co najmniej 8 miesięcy – 1 punkt.
 10. W bursie mieszka rodzeństwo kandydata – 1 punkt.
 11. Odległość od miejsca zamieszkania do 100 km, słabe skomunikowanie miejscowości zamieszkania ucznia z miejscowością w której znajduje się szkoła, dojazd jest utrudniony ze względu na liczbę przesiadek (więcej niż jedna przesiadka) – 1 punkt.
 12. Odległość od miejsca zamieszkania powyżej 100 km – 2 punkty.

 

 IV   Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów:

 1. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. Kserokopia prawomocnego wyrok sądu rodzinnego orzekającego  rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Oświadczenie o wielodzietności (troje i więcej dzieci w rodzinie).
 5. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
 6. Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do bursy.

 

 V  Składanie dokumentów:

Dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do bursy
 • Zdjęcie kandydata,-1 szt.
 • Klauzula RODO- załącznik nr 1
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka dla rekrutujących -załącznik nr 2
 • Opinia o uczniu ze szkoły podstawowej do której kandydat uczęszczał (drukować dwustronnie)-załącznik nr 3
 • Oświadczenie o opiece prawnej sprawowanej nad nieletnim do wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej w Starym Sączu- załącznik nr 4
 • Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata określonych kryteriów (odpowiednie oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie itp.)można składać:
 • osobiście w godzinach od 8.00-14.00( pokój nr 4- pawilon A) 
 • listownie – za pośrednictwem poczty polskiej na adres; Bursa Szkolna  , ul. Daszyńskiego 19 , 33-340 Stary Sącz

Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły można składać:

 • osobiście w godzinach pracy biuro -od godz.8.00-14.00 ( pokój nr 4- pawilon A)

Umowę można składać:

 • osobiście w godzinach pracy biuro -od godz.8.00-14.00 ( pokój nr 4- pawilon A)

 

 VI   Ważne informacje:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 2. Oświadczenia (o wielodzietnej rodzinie, samotnie wychowywanym dziecku i inne) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 4. Dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie tel./fax (18) 446 18 53 lub osobiście w biurze bursy (pokój nr 4) w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00. Nie jest możliwe udzielanie informacji dotyczących rekrutacji poprzez media społecznościowe.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości  w siedzibie bursy oraz na stronie internetowej placówki.

 

 VII   Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej:

 1. W terminie 2 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

 VIII  Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie  przez okres roku.
 3. Prosimy o zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym w sprawie przetwarzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.