SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

 

 

 

SAMORZĄD BURSY SZKOLNEJ W STARYM SĄCZU

 

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU BURSY SZKOLNEJ  w Starym Sączu

Rozdział 1

Samorząd wychowanków

1. W bursie działa samorząd wychowanków.

2. Ustanawia się Samorząd Bursy Szkolnej, zwaną samorządem wychowanków.

3. Kadencja samorzadu trwa 1 rok.

4. W skład  wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej grupy wychowawczej

5. Organ samorządu wychowanków, jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków Bursy Szkolnej.

 

Rozdział 2

Zasady wybierania Samorządu

1. Zasady zgłaszania kandydatów i prowadzenia kampanii wyborczej:

    1) kandydatami mogą być wszyscy mieszkańcy bursy , za wyjątkiem wychowanków kończących szkołę w danym roku szkolnym, oraz wychowanków z warunkiem

    2) każda grupa typuje trzech przedstawicieli, których kandydatury zatwierdza Rada Pedagogiczna

    3) datę wyborów ogłasza dyrektor Bursy

    4) kampania wyborcza trwa dwa tygodnie przed datą wyborów i może być prowadzona w formie:

    5) zebrań z wyborcami,

    6) plakatowania Bursy

    7) rozdawania ulotek.

2. Zasady wyborcze:

    1) głosowanie jest równe, tajne i powszechne,

    2) wybiera się po dwóch kandydatów z każdej grupy,

    3) do wyboru kandydata wystarcza zwykła większość głosów na niego oddanych,

    4) w przypadku równej liczby głosów między przedstawicielami jednej grupy przeprowadza się dodatkowe wybory na forum całej Bursy

    5) w przypadku wskazania więcej niż jednego przedstawiciela danej grupy głos jest nieważny,

    6) komisję skrutacyjną powołuje dyrektor Bursy

    7) wyniki wyborów ogłaszane są w ciągu 24 godzin od chwili zamknięcia punktu wyborczego,

    8) odwołania od wyników składane są u dyrektora Internatu w terminie do 3 dni od daty ogłoszenia wyników

 

Rozdział 3

Struktura Samorzadu wychowanków oraz tryb podejmowania decyzji

1. Samorząd  wybiera ze swojego grona:

   1) przewodniczącego,

   2) zastępcę przewodniczącego,

   3) sekretarza

2. Tworzą oni kierownictwo organu i wybierani są jawnie przez wszystkich członków . Mogą być również przez nich odwołani, także przed upływem kadencji.

3. Podstawą do odwołania jest:

    1) nagminne łamanie Statutu Bursy

    2) działanie na szkodę Bursy

    3) zaniedbywanie obowiązków członka Samorządu

4. Decyzje zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków organu plus jeden. Miejsce odwołanego członka automatycznie zajmuje osoba z największą liczbą głosów na liście wyborczej danej grupy.

 

Rozdział 4

Uprawnienia Samorządu Wychowanków

1.Samorząd ma prawo przedstawiać dyrektorowi Bursy i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw Internatu, w szczególności dotyczące realizacji praw wychowanka, a mianowicie:

   1) prawo do zapoznania się z Programem wychowawczym, Programem Profilaktycznym, z jego treścią, celem stawianymi wymaganiami,

   2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania wychowanków

   3) prawo do organizacji życia w Bursie zgodnie z potrzebami wychowanków, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Bursy

   4) prawo do organizacji życia w Bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i                     zaspokajania własnych zainteresowań,

]  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,   w porozumieniu z dyrektorem

   6 )prawo wyboru nauczyciela wychowawcy pełniącego rolę opiekuna Samorządu

   7) prawo do wstawienia się za wychowankiem Internatu ,który wszedł w kolizję ze Statutem i Regulaminami Bursy

   8) występowania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na Święcie Bursy, spotkaniach z rodzicami i innych przedsięwzięciach ogólnych

 

Rozdział 5

Praca Samorządu Wychowanków

1. Zebrania odbywają się w 1 raz w miesiącu oraz na wniosek członków lub opiekuna .

2. Decyzje podejmowane w czasie zebrań są przedstawiane wychowankom Bursy na apelach, zebraniach grupowych, w gablocie 

 

Rozdział 6

Dokumentacja działalności Samorzadu Wychowanków oraz tryb podejmowania decyzji

1. Obrady Samorządu są protokołowane.

2. Wnioski i opinie redagowane przez samorząd wychowanków zawarte są w protokołach z zebrań 

 

Rozdział 7

Współpraca Samorzadu Wychowanków z organami Bursy

1.Samorząd współpracuje z dyrektorem Bursy i radą Pedagogiczną wychowawcami i innymi pracownikami Bursy poprzez :

   1) udział w pracach zespołu rekrutacyjnego

    2)wspólnych zebraniach zwoływanych w zależności od potrzeb .

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie regulują przepisy prawne wymienione we wstępie.

 

 

3 marca - Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca - Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

3 marca - Światowy Dzień Dzikiej Przyrody,
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2013 roku w celu podniesienia świadomości na temat dzikich zwierząt i roślin żyjących na całym świecie.
Jest okazją do uczczenia pięknych i różnorodnych form dzikiej fauny i flory.
Do zastanowienia się czym dla nas jest dzika przyroda.
Do spaceru pośród natury.
W tym roku odbywa się pod hasłem:
"ŁĄCZYMY LUDZI I PLANETĘ!
ODKRYWAMY CYFROWE INNOWACJE W OCHRONIE DZIKIEJ PRZYRODY!"🌲🫎🦊 
SAMORZĄD WYCHOWANKÓW BURSY
opracowała Julka Konopka